Chi tiết tin - Thị trấn Khe Sanh - Hướng Hóa

UBND thị trấn Khe Sanh ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

11:40, Thứ Bảy, 9-7-2022

Ngày 14/02/2022, UBND thị trấn Khe Sanh ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022.

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 đưa ra 06 nội dung trọng tâm cần thực hiện trong năm 2022 như sau:
     - Thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC trong nội bộ cơ quan, đơn vị; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC.
Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ; Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025, hướng đến 2030 của tỉnh; Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2022. Tuyên truyền Chương trình hành động số 34/Ctr-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025. Tuyên truyền Quyết định số: 187/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của UBND huyện Hướng Hóa về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện năm 2022 và Kế hoạch cải cách hành chính thị trấn năm 2022.
     - Tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện và nâng cao các chỉ số PAR INDEX (Chỉ số về CCHC), ICT (Chỉ số về sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin), PCI (Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh), DDCI (Chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp cở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh), IPA (Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính cấp tỉnh) của địa phương so với khui vực và cả nước.
     - Tuyên truyền những kết quả đạt được và những hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ CCHC trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền, giới thiệu về tính chuyên nghiệp, tinh thần, thái độ phục vụ, văn hóa giao tiếp; chất lượng và hiệu quả giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức; quyền giám sát của cá nhân, tổ chức đối với trách nhiệm của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính.
     - Giới thiệu các mô hình, cơ chế, đề án, dự án đang triển khai hoặc thí điểm về thực hiện CCHC, các điển hình tốt trong CCHC của các Sở, ngành, địa phương.
     - Tiếp tục tuyên truyền về hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đến đông đảo quần chúng nhân dân.
      UBND thị trấn đã đưa ra 05 hình thức tuyên truyền, cụ thể:
     - Tuyên truyền CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng; qua trang thông tin điện tử của thị trấn, qua hệ thống loa của các khối dân cư.
Tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp thị trấn, họp khối để thông tin, truyền thông các thủ tục cải cách hành chính. Tuyên truyền lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.
     - Tuyên truyền thông qua niêm yết công khai thủ tục hành chính tại các bộ phận một cửa, trên các trang thông tin điện tử của thị trấn và thông qua điều tra mức độ hài lòng của người dân, tổ chức về việc phục vụ nhân dân, doanh nghiệp trong xử lý các thủ tục hành chính.
Bố trí panô, áp phích liên quan đến cải cách hành chính (hỏi đáp về thủ tục hành chính, các khẩu hiệu tuyên truyền) phù hợp với mục đích, yêu cầu, nội dung tuyên truyền, phổ biến đến từng nhóm đối tượng.
     - Tham gia viết tin, bài, ảnh tuyên truyền về cải cách hành chính, hoạt động kiểm soát TTHC; huy động các tổ chức, các nhân tham gia đóng góp sáng kiến, cải tiến TTHC, giám sát việc thực.
       Ủy ban nhân dân thị trấn Khe Sanh, đề nghị các ban ngành, đoàn thể, các bộ phận, cán bộ, công chức nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Các tin khác
Đăng nhập thành viên

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID