Tổ chức bộ máy - Thị trấn Khe Sanh - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 1
  • numberArticle - 1
  • numberRelation - 0

Tổ chức bộ máy

* ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Nguyễn Minh Tâm Bí Thư   0969125789  nguyenminhtam.huonghoa@quangtri.gov.vn
Dương Văn Hải Phó Bí Thư Thường trực   0834439979  duongvanhai.huonghoa@quangtri.gov.vn
Nguyễn Xuân Hữu Phó Bí thư   0967151456 nguyenxuanhuu@quangtri.gov.vn

 
* HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Trần Văn Bạch Phó Chủ tịch   0989791535  tranvanbach@quangtri.gov.vn

 
* UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Nguyễn Xuân Hữu Chủ tịch   0967151456 nguyenxuanhuu@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thanh Châu Phó Chủ tịch   0983337556  nguyenthanhchau.huonghoa@quangtri.gov.vn
Trương Quang Vĩnh Ủy viên   0987075797  truongquangvinh@quangtri.gov.vn
Hoàng Minh Tới Ủy viên   0913421878 hoangminhtoi@quangtri.gov.vn

 
* ỦY BAN MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ THỊ TRẤN

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Trần Thị Hải Yến Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam   0919725456 tranthihaiyen2@quangtri.gov.vn
Nguyễn Bá Luân Chủ tịch Hội Cựu chiến binh   0973362016  nguyenbaluan@quangtri.gov.vn
Bùi Thị Phượng Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ   0944569434  buithiphuong@quangtri.gov.vn
Đinh Trường Hưng Chủ tịch Hội Nông dân   0985033959 dinhtruonghung@quangtri.gov.vn
Hoàng Anh Tuấn Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh   0969490777 hoanganhtuan3@quangtri.gov.vn

 
* CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN THỊ TRẤN

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Trương Quang Vĩnh Công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự   0987075797  truongquangvinh@quangtri.gov.vn
Võ Thị Huệ Công chức Tài chính - kế toán   097976234  vothihue1@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Loan Công chức Văn phòng - Thống kê   0975624787  nguyenthiloan.huonghoa@quangtri.gov.vn
Đặng Thị Phương Liên Công chức Văn phòng - Thống kê   0901970782 dangthiphuonglien@quangtri.gov.vn
Trương Nhật Luận Công chức Tư pháp - hộ tịch   0914213587 truongnhatluan@quangtri.gov.vn
Phạm Thị Thanh Bình Công chức Tư pháp - hộ tịch   0918524414 phamthithanhbinh@quangtri.gov.vn
Hoàng Thanh Linh Công chức Địa chính - xây dựng - đô thị - môi trường   0865979369 hoangthanhlinh@quangtri.gov.vn
Lê Khánh Vũ Công chức Địa chính - xây dựng - đô thị - môi trường   0946654666 lekhanhvu@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Lan Công chức Văn hóa - xã hội   0915854234 nguyenthilan.huonghoa@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hà Phương Công chức Văn hóa - xã hội   0977402234 nguyenhaphuong@quangtri.gov.vn
]]>

Đăng nhập thành viên

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID